Επικοινωνία: diodotos.k.t@gmail.com

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Ἡ 6η φάλαγγα τῶν ψευτoπατριωτῶν

 Διοδοτικότατο άρθρο!!! 🙂


 

 26 Ιουλίου 2022

Ὑπάρχει ἕνα ἀνέκδοτο, γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε καθήσει ἕνα μήνα στὸ κελί τῆς φυλακῆς του μέχρι ποὺ μιὰ ἡμέρα πρόσεξε ὅτι τοῦ ἔλειπε ὁ ἕνας τοῖχος…

Στὴν πορεία τῆς χώρας μας πρὸς τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας – πορεία ποὺ θὰ χρειαστεῖ μεθοδικὰ βήματα καὶ ποὺ θὰ πάρει χρόνια – δύο εἶναι τὰ κύρια ἐμπόδια πρὸς τὴν ἐξυγείανση τοῦ πολιτικοῦ σώματος. Τὸ ἕνα εἶναι ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας 5η φάλαγγα τῶν ὁπαδῶν τῆς ἀμερικανικῆς νεοταξίτικης ἰδεολογίας, δηλαδὴ τῆς παγκόσμιας ἡγεμονίας τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ νεοφιλελεύθερου οἰκονομικοῦ μοντέλου. Σὲ αὐτὴν προσχώρησαν ἀπὸ δεκαετίες οἱ ἐγχώριοι πολιτικοὶ ποὺ ἤθελαν νὰ “ἀπελευθερωθοῦν” ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἰδίων νόμων, καὶ νὰ θέσουν ἑαυτοὺς ὑπὸ τὶς ἐντολὲς μιᾶς κλίκας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, μὲ τὸ συνηθισμένο ἀντίτιμο τῶν τριάκοντα ἀργυρίων.

Ἀντὶ γιὰ τὴν προώθηση τῶν συμφερόντων τῆς χώρας τους καὶ τῶν πολιτῶν της, προώθηση ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι θὰ τοὺς ἀπέφερε περισσότερα τῶν τριάκοντα ἀργυρίων, θεώρησαν πολὺ πιὸ ἁπλὸ νὰ προωθήσουν τὰ συμφέροντα κάποιας ἄλλης χώρας – κάτι ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ ποτὲ ἰδιαίτερες ἱκανότητες διανοητικές, μορφωτικές, πολιτικὲς ἢ ἄλλες, ἐν άντιθέσει μὲ τὴν πρώτη περίπτωση. Ἱκανότητες ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως δὲν διέθεταν καὶ δὲν διαθέτουν.

Αὐτὴ ἡ «νέα τάξη» τῶν πολιτικῶν, ποὺ ἀνῆλθε σὲ θέσεις πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ‘90 σταδιακά, εἶναι πανομοιότυπη σὲ κάθε χώρα. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀκριβῶς μετριότητες, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὁμιλίας, μὲ τὶς ἴδιες μονότονες ἀπόψεις, καὶ μὲ τὶς ἰδιες βλαβερὲς πολιτικὲς ποὺ ἀπαιτοῦσαν τὰ συμφέροντα τῆς ξένης χώρας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἐκείνης ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν μωροφιλοδοξία τῆς πλανητικῆς ἡγεμονίας καὶ τῆς ψευδαίσθησης τοῦ Ἐξαιρετικοῦ (exceptionalism). Καὶ στὴν σημερινὴ – ἂν καὶ ἀπὸ χρόνια προετοιμαζόμενη – γεωπολιτικὴ πραγματικότητα, καταρρέει τὸ ἴδιο σὲ κάθε χώρα ποὺ ἔχει δραστηριοποιηθεῖ. Εἶναι εὔκολα ἀναγνωρίσμη καὶ ἀποτελεῖ τὸν «φανερὸ ἐχθρὸ» ἀπέναντι στὸν ὁποῖον εὔκολα συσπειρώνεται κάθε ὑγιῆς πολιτική, πολιτιστική, οἰκονομική, καὶ ἄλλη δύναμη μιᾶς χώρας.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἄλλη κατηγορία, ποὺ παρότι δὲν συμμερίζεται τὴν ἰδεολογικὴ κατεύθυνση τῶν νεοταξιτῶν, ἐν τούτοις ἀποτελεῖ ἕναν πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο ἐχθρὸ ἀπὸ τοὺς πρώτους. Αὐτὴ γενικῶς στελεχώνεται ἀπὸ τὸν καλούμενο «πατριωτικὸ χῶρο» καὶ περιλαμβάνει ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀπίθανους τύπους ποὺ συνεχῶς γκρινιάζουν, κατηγοροῦν, ψεύδονται, συκοφαντοῦν καὶ γενικῶς προσπαθοῦν νὰ ἐμποδίζουν καὶ νὰ λοιδωροῦν κάθε ὑγιῆ προσπάθεια γιὰ ἀνάκαμψη ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται, ἐγχώρια ἢ διεθνῆ. 

Κατὰ τὴν γνώμη τους τίποτε καὶ κανένας δὲν κάνει κάτι ἀρκετὰ καλό, καὶ εἶναι πάντα πρόθυμοι νὰ ὑποδείξουν τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ στὸ χ ἢ τὸ ψ ζήτημα, κατηγορώντας τὸν τάδε ἢ δεῖνα πολιτικὸ ἢ κόμμα ποὺ δὲν τὸ πράττει καὶ φέροντας αὐτὸ ὡς “ἀπόδειξη” ἀνεπάρκειας ἢ καὶ προδοσίας τοῦ πολιτικοῦ ἢ κόμματος ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου καὶ ὁτιδήποτε ἄλλου στοχοποιοῦν. Περιττὸ νὰ προσθέσουμε ὅτι ἐὰν ποτὲ ἐφαρμοζόταν ἡ παραμικρὴ γνώμη τους σὲ ὁτιδήποτε, θὰ ἐπέφερε ταχύτατα σοβαρὴ πολιτική, οἰκονομική, στρατιωτικὴ ἢ γεωπολιτικὴ καταστροφή.

Θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς ὀνομάσουμε 6η φάλαγγα, διότι πράγματι ἀποτελοῦν τὸν ἐπικίνδυνο «ἐσωτερικὸ ἐχθρὸ» ποὺ δὲν εἶναι ἀμέσα ἀναγνωρίσιμος λόγῳ τοῦ παραπλανητικοῦ πατριωτικοῦ προσωπείου ποὺ φέρει. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ βαθιὰ ἄγνοια σὲ πολλὰ πεδία καὶ σοβαρὴ ἔλλειψη ἔστω καὶ στοιχειωδῶν γνώσεων ἱστορικῶν, διπλωματίας, διεθνοῦς πολιτικῆς, στρατηγικῆς, μαθηματικῶν ἢ ἄλλων ἢ ὁποιασδήποτε οὐσιώδους τεχνικῆς κατάρτισης ἢ πρακτικῆς ἐμπειρίας στὸ ὅποιο θέμα καταπιάνονται ὡς “εἰδικοί”, καὶ ἀπὸ μιὰ ἀτμόσφαιρα ματαιότητας, ἡττοπάθειας καὶ καταστροφῆς. Κατ' ἐκείνους τὰ πάντα ὅλα εἶναι στημένα ἢ πουλημένα ἢ τέλοσπάντων ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν, κανένας δὲν κάνει τίποτε ἀρκετὰ καλό, καὶ συνεπῶς δὲν ὑπάρχει καμμία διέξοδος σὲ τίποτε, ποτὲ καὶ πουθενά. 

Τὸ μήνυμα ποὺ ἐκπέμπει ἡ 6η φάλαγγα εἶναι πάντοτε τὸ ἴδιο: «Παραδοθεῖτε, κάθε ἀντίσταση εἶναι μάταια».

Εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ μπόργκ, ὅπως ἔχει χιουμοριστικὰ ἀποκληθεῖ ἀπὸ μιὰ χαρακτηριστικὴ σκηνὴ σειρᾶς ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ὅπου τὰ ρομπὸτ τοῦ εἰσβολέα περιφέρονται στοὺς δρόμους μὲ τὰ μεγάφωνά τους νὰ μεταδίδουν τὸ μήνυμα τῆς ἀπόλυτης παράδοσης.

Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ δράση τῆς 6ης φάλαγγας: νὰ δηλητηριάζῃ τὸ πολιτικὸ σῶμα, νὰ τὸ παραλύῃ, καὶ νὰ ἀφαιρῇ κάθε θέληση γιὰ ἀντίσταση καὶ δράση.

Ὅλα εἶναι μάταια. Καὶ νὰ πέσῃ ἡ ἀμερικανικὴ ἡγεμονία, δὲν θὰ ἀλλάξει τίποτα. Ὅλοι τους εἶναι ἴδιοι. Σιγὰ τὸν νέο ἀνερχόμενο πολυπολικὸ κόσμο, μιὰ ἀλλαγὴ ἀφεντικῶν εἶναι μὲ τὸ ἴδιο περιεχόμενο. Ὁ Πούτιν / Ξί / Χαμενεΐ / Μαδοῦρο / Ἀσσάντ / Σίσι (ἐδῶ συμπληρῶστε ὅ,τι ἄλλο θέλετε) θὰ κάνουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια, παίρνουν ἐντολὲς ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα, ὅλα εἶναι τὸ ἴδιο, δὲν ὑπάρχει διέξοδος, ὅλα εἶναι μάταια, παραδοθεῖτε, παραδοθεῖτε, παραδοθεῖτε...

Πετάξτε τους ἔξω.

Αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια συνιστοῦν μιὰ ἄμορφη μάζα ποὺ βράζει στὸ ζουμί της, καὶ ποὺ περιφέρει τὶς πιὸ παράλογες καὶ ἀκραῖες “σαλάτες”, ὅπου ψήγματα γεγονότων ἀνακατεύονται μὲ ψέμματα, παραπληροφόρηση, ἀνακρίβειες – ὅλα παρμένα ἀποσπασματικὰ ἐντελῶς ἐκτὸς τοῦ νοηματικοῦ τους περιεχομένου – μὲ κύριο ἀποτέλεσμα νὰ δηλητηριάζουν καὶ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν πραγματικότητα, ὅπως αὐτὴ ὄντως διαδραματίζεται γύρω μας. 

Ἀγνοῆστε τους, ξεχάστε τους καὶ προχωρῆστε.

Τὸ ἑρμηνευτικό τους πλαίσιο εἶναι συγκεκριμένο: πῶς νὰ παρουσιάσουν ὁτιδηποτε συμβαίνει μέσα ἀπὸ τὴν στρέβλη τῆς ἡττοπάθειας, ὥστε νὰ σᾶς ἀνακόψουν καὶ νὰ σᾶς παραλύσουν. Δὲν πρόκειται οὔτε γιὰ ὑγιή, ἐποικοδομητικὴ κριτική, οὔτε γιὰ προσεγμένη, ἀξιόπιστη καὶ ὁλοκληρωμένη πληροφορία, οὔτε γιὰ κάτι ποὺ ὀδηγεῖ στὴν γνώση καὶ στὴν δράση. Πρόκειται γιὰ μιὰ διαρκῆ φθορὰ γιὰ χάρη τῆς φθορᾶς, ποὺ δὲν ὀδηγεῖ πουθενά. Ἀδιέξοδο. Παραδοθεῖτε.

Διῶξτε μακριὰ ἀπὸ τὸ ἀντιληπτικό σας πεδίο ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ἐκπέμπει τὸ μήνυμα τοῦ μπόργκ.

Συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀποκρυφιστικῶν σκουπιδιῶν μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἑκτοφαλαγγίτες ἐνίοτε πασπαλίζουν τὸ πάντα ἴδιο μήνυμά τους. 

Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ προσφάτως περιφερόμενη γελοιότητα γιὰ κάποιον δῆθεν "πόλεμο λευκῆς – μαύρης ἀδελφότητας". Ποὺ ξεθάφτηκε ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο τῶν δυτικῶν ἀποκρυφιστικῶν παρακρούσεων πρὶν ἀπὸ τὸν Β’ΠΠ. Ἀπομακρύνετε αὐτὲς τὶς ἀκρωτηριασμένες, περιχαρακωμένες ὁπτικές. Μπορεῖτε νὰ βασισθεῖτε ἐὰν θέλετε σὲ γνήσιες διαχρονικὲς θρησκευτικὲς καὶ πνευματικὲς διδαχὲς γιὰ μιὰ πέραν τοῦ ἀνθρωπίνου πεδίου ἑρμηνεία τῶν σοβαρῶν γεωπολιτικῶν καὶ ἄλλων περὶ νόμου καὶ ἰδεῶν ἀνακατατάξεων τῆς ἐποχῆς μας. Ἀλλὰ ὄχι στὸν βαλτότοπο τῶν ἑκτοφαλλαγιτῶν.

Κάποτε, ὄχι πολλὲς δεκαετίες πρὶν εἴχαμε μιὰ χώρα ποὺ ἦταν ὄντως ἱκανὴ νὰ χαράξῃ τὴν δική της ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ νὰ μεταδίδῃ τὶς ἰδέες καὶ πολιτισμό της ἐμπνέοντας πολλὲς ἄλλες χῶρες στὸ γύρω περιβάλλον της. Τὰ πλοῖα της ἔσωζαν τοὺς Παλαιστίνους μαχητὲς στὴν Βηρυτὸ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλινούς. Οἱ Ἄραβες ἡγέτες τῆς Μ. Ἀνατολῆς ἔπιναν νερὸ στὸ ὄνομά της. Οἱ μαχητὲς τῆς Ἀντίστασης τῶν Ἀράβων καὶ τῶν Ἀφρικανών ὀνόμαζαν Μακάριους τὰ παιδιά τους καὶ ὁ στρατηγός Γρίβας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΕΟΚΑ, ἀνατίναζε στὴν Κύπρο τὰ ἀεροπλάνα τῶν Ἄγγλων ποὺ ἔπλητταν τὸ Κάιρο.

Ἡ ἑλληνικὴ γραμματεία κυκλοφοροῦσε σὲ τέτοιο βαθμὸ στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, ποὺ ὁ Ὀδυσσέας Χατζόπουλος γιὰ τὸ ἐκδοτικὸ ἐγχείρημά του στὸν ΚΑΚΤΟ ἐστράφη στὴν Ρωσσία, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2000, γιὰ νὰ βρεῖ πάρα πολλοὺς τίτλους ποὺ δὲν κυκλοφοροῦσαν ἀλλοῦ. Τὸ Βυζάντιο ἔχαιρε ἄκρας ἐκτίμησης στὴν ἱστορία (παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τῶν Ἄγγλων καὶ τῶν ἀγγλοδουλων “ἀναθεωρητῶν” τῶν τελευταίων 120 ἐτῶν) καὶ οὐδεῖς προσπαθοῦσε νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν ἱστορία τοὺς Ἕλληνες τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τὴν Ὀδησσό καὶ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, καὶ τὴν συμβολή τους μαζὶ μὲ αὐτὴν τῆς Ρωσσίας στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.


Ὁ γνήσιος καὶ ὑγιῆς πατριωτισμὸς οὐδέποτε ἦταν …μονοπώλιο κάποιων δυτικόδουλων δεξιῶν, εἰδικὰ ὅταν αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ δεξιὸς χῶρος φέρει πολὺ βαριὰ κρίματα ἐπάνω του, στίγματα ἀνεξίτηλα ποὺ δὲν ξεπλένονται ἐπὶ γενεές γενεῶν, ἀπὸ τὸν δωσιλογισμὸ καὶ μαυραγοριτισμὸ ἐπὶ ναζιστικῆς κατοχῆς, στὸ χουντικὸ πραξικόπημα καὶ τὴν προδοσία τῆς Κύπρου, καὶ στὸν ἀξιοθρήνητο ἀγγλο- καὶ ἀμερικανοδουλισμὸ μὲ τὶς φρικτὲς σημερινὲς συνέπειες.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ὅλοι ὅσοι ἀναμασάνε ἢ δέχονται τὴν "ολοιειναιτοιδιο μηναντιστεκεστε ολαειναιχαμενα" γραμμή, ποὺ προωθεῖ ἐπίμονα καὶ κατ’ ἀποκλειστικότητα ἡ 6η φάλαγγα, δὲν εἶναι παρὰ κοινὲς κότες, ποὺ μασκαρεύουν τὴν δική τους δειλία πίσω ἀπὸ βολικὰ προσχήματα γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀφοδεύουν ψευτοπατριωτικὲς κορῶνες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Γιατὶ ἡ ἐλευθερία θέλει κότσια καὶ χαρακτῆρα, ὄχι κακαρίσματα θρασύδειλων.

Θὰ κλείσω μὲ μιὰ ἐρώτηση: Ποιὸς / τὶ τελικὰ ὠφελεῖται, καὶ οἱ σκοποί του ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τὴν 6η φάλαγγα;

 

Εκάτη Λογία
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 27 Ἰουλίου 2022

ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Ἔχουν ἀμολυθεῖ πολλὰ πρακτοράκια τελευταῖα (τὰ ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται ἀπὸ χρόνια στὴν χώρα μας) ποὺ προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νὰ προωθήσουν τὴν ἄποψη ὅτι εἶναι ὅλοι τὸ ἴδιο καὶ τὰ “ἴδια ἀφεντικά” εἶναι πίσω ἀπὸ τοὺς νεοταξίτες τῶν ΗΠΑ καὶ τὴν Ρωσσία / τὸν Πούτιν.

Δηλαδὴ αὐτὰ τὰ “ἴδια ἀφεντικά” ἔστηναν γιὰ 8 χρόνια τὸ μεγαλύτερο νεοταξίτικο ἐγχείρημα στὴν Οὐκρανία καὶ ταυτόχρονα οἱ ἴδιοι ἔβαλαν τὴν Ρωσσία / τὸν Πούτιν νὰ τοὺς τὸ κάνῃ συντρίμμια!

Παρομοίως, ἐὰν θυμόσαστε, τὸν περασμένο Αὔγουστο, καθὼς οἱ ἀμερικανοὶ ἔτρεχαν πανικόβλητοι νὰ διαφύγουν κακὴν κακῶς ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν (ἄλλο ἕνα μεγάλο νεοταξίτικο ἐγχείρημα μὲ βιομετρικὰ δεδομένα, παρακολούθηση, καὶ ΑΙ), τὰ ἴδια πρακτοράκια ἐπέμεναν ὅτι “δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ δείχνει”, ὅτι “ύπάρχει ἀμερικανικὸ σχέδιο ἀπὸ πίσω” καὶ ἄλλα τραγελαφικά. Τὶ ἀκριβῶς σχέδιο εἶχαν δηλαδὴ οἱ ἀμερικανοί, νὰ γίνουν πλανητικὸς περίγελος; Ἐὰν ναί, τὸ κατόρθωσαν.

Μετὰ βγῆκαν κάποιοι διπλωμάτες ἀπὸ Ρωσσία νὰ ἐξηγήσουν ὅτι αὐτὰ τὰ διαδίδουν κύκλοι τῆς Οὐάσινγκτον στὴν προσπάθειά τους νὰ χειριστοῦν ἐπικοινωνιακὰ τὴν ἄτακτη ἀποχώρηση καὶ τὸ φιάσκο ποὺ προεκλήθη. Ἡ εἰκόνα πάνω ἀπ' ὅλα, βλέπετε...

Κακὰ τὰ ψέμματα τὸ Οὐκρανικὸ φιάσκο, τὸ ἤδη ἐπονομαζόμενο Ἀφγανιστάν 2.0, εἶναι ἧττα τέτοιου μεγέθους καὶ ἐκτάσεως ποὺ ἡ προηγούμενη μπροστά της ὠχριά.

 

“Οἰ δυτικοὶ ἀναλυτὲς πιστεύουν ὅτι αὐτὸ θὰ συμβεῖ στὴν πραγματικότητα” – δήλωσε σήμερα ὁ Ντ. Μεντβέντεφ (πρώην Προέδρος καὶ νῦν ἀναπληρωτὴς ἐπικεφαλῆς τοῦ Ρωσσικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας)

lyra.astrologicon.orgτο είδαμε στο Αστεράκι

10 σχόλια:

 1. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ , ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΛΥΡΑ , ΔΕΝ ΤΗΝ ΗΞΕΡΑ ! Γεωργιος Οιτιευς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H σελίδα είναι όντως πολύ καλή.
   Η κυρία που την γράφει δηλώνει "ιέρεια της Εκάτης".

   μνκ

   Διαγραφή
  2. Oι πληροφορίες που έχω από τη Φωτεινή, είναι οι εξής: Η κυρία αυτή αν και δήλωνε παλιά αριστερή και δωδεκαθεΐστρια, γράφει εδώ κι αρκετά χρόνια άρθρα με κοινές απόψεις με τις δικές μας, πολύ πατριωτικές και υποστηρίζει και την Ορθοδοξία.

   Διαγραφή
  3. "Στὴν ὑπηρεσία τῆς Θεᾶς Ἑκάτης... ἀκολούθησε τὸν ἀσκητικὸ βίο"
   Μέχρι πριν 1-2 μήνες, έγραφε "ασκητικό και ιερατικό βίο".

   https://lyra.astrologicon.org/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1   Η Εκάτη δεν είναι ακριβώς ο δωδεκαθεϊσμός, που έχει ο πολύς κόσμος στο μυαλό του. Είναι κάτι άλλο.

   "Η Εκάτη ήταν θεά της μαγείας, της νύχτας, του φεγγαριού, των φαντασμάτων και της νεκρομαντείας."
   "Αρκετά παραισθησιογόνα φυτά συνδέονται με την Εκάτη όπως: η μπελαντόνα, το κώνειο, ο μανδραγόρας και οι παπαρούνες, καθώς αυτά μπορούσαν να προκαλέσουν οράματα."

   https://chilonas.com/2017/02/11/httpwp-mep1op6y-4k8/


   Η αναλύσεις της είναι όντως πολύ καλές και τα ελληνικά της εξαιρετικά! Έχω δεκαετίες να διαβάσω πραγματικά σωστά και επαρκή ελληνικά, σαν τα δικά της.


   μνκ


   Διαγραφή
 2. Αυτό, Κώστα, πρέπει να το δεις:
  http://deltio11.blogspot.com/2022/07/blog-post_421.html

  μνκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ό,τι σάς έχω πει από πρόπερσι. Κάλυπταν την αιμομιξία με την φήμη μούλικου.

   Διαγραφή
 3. Εξαιρετικο αρθρο που αναδεικνυει πολυ ευστοχα τις εγγενεις αναπηριες του πατριωτικου χωρου!!!! Τι λεει η 6 φαλαγγα?? Ολα ειναι πουλημενα, μην αντιστεκεστε, μην οργανωνεστε, μην ελπιζετε, το παιχνιδι ειναι ηδη χαμενο.Αυτο λενε. Αρχιστε να μετρατε λοιπον τα πατριωτικα ιστολογια με αυτα τα χαρακτηριστικα. Ουκ ολιγα θα ελεγα. Ιδιως αν προστεθουν και αυτα με τις αυτοεπιβεβαιουμενες προφητειες που ως γνωστον οι περισσοτερες ειναι μεθοδοι προπαγανδας του εχθρου. Αυτοεπιβεβαιουμενες προφητειες του τυπου θα καταλαβουν οι Ρωσσοι μετα απο σφοδρες μαχες και ποταμους αιματος την Κων/πολη και αμεσως μετα θα μας την δωσουν στο πιατο αρα καθηστε ησυχοι ολοι δουλευουν για σας!! Η οτι οι Τουρκοι θα φτασουν μεχρι τον ισθμο της Κορινθου αρα μην αντιστεκεστε ειναι γραμμενο ανωθεν. Πολυ ευστοχο λοιπον το αρθρο γιατι αν δεν εξαχνωθει πολιτικα η 6η φαλαγγα δεν θα μπορεσει ποτε να παρει σειρα η 5η!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος στα σκαριά ???????

  3 αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στην Ταϊβάν και 2 αεροπλανοφόρα από την Κίνα στην Ταϊβάν. Τι μπορεί να πάει στραβά Πελόζι;

  https://twitter.com/ronald_brok/status/1554382787557429248

  ΑΓΓΕΛΙΚΉ-ΑΧΑΡΝΑΙ 🌹

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχως ολο και πληθαινουν αυτοι που παραιτουνται με το "επιχειρημα"
  "εγω θα σωσω / αλλαξω τον κοσμο" ??
  Ναι ρε αρχιμαλακα. ΚΑΙ εσυ θα βοηθησεις να σωθουμε εμεις και τα παιδια μας
  και να προσπαθησουμε να ανοικοδομησουμε την πατριδα μας.
  Αυτη η κακομοιρια που επικρατει εχει σαπισει πολλα μυαλα.
  Απ'την αλλη καποιοι "αρχηγοι" παρακλαδιων του πατριωτικου χωρου
  κανουν οτι μπορουν για να μην ενωθει ποτε ο χωρος.
  Το ψωνιο και το αρχηγιλικι περισσευει στα κεφαλια τους.
  Γι'αυτο και δεν ευοδωθηκε καμια προσπαθεια κοινης πλευσης.
  Τα ιδια γινονταν στα 80s 90s, τα ιδια γινονται και τωρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΟΓΩΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ...ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή